To be green is evergreen

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium v Rožňave získalo finančný príspevok financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a zo štátneho rozpočtu SR
na realizáciu svojho projektu.

Pálčivosť klimatických zmien a dôležitosť zmeny prístupu k životnému prostrediu sú témy, na ktoré sme sa rozhodli zamerať v našom projekte. Naším hlavným cieľom je priviesť žiakov k zamysleniu sa
nad stavom životného prostredia, nad tvorbou vlastnej uhlíkovej stopy. Uvedomujeme si fakty o aktuálnom stave planéty, preto sme pripravili rôzne aktivity smerujúce k zmene správania
vo vzťahu k svojmu okoliu a k životnému prostrediu. Spolu so žiakmi v areáli školy založíme permakultúrnu záhradu s exteriérovou učebňou, vytvoríme parkovacie miesta na bicykle, budeme sa podieľať na výsadbe stromov a podporíme „zero waste“ životný štýl.

V prvej fáze projektu prebehne edukačná činnosť, žiaci našej školy sa oboznámia
so základnými pojmami a cieľmi projektu. Realizácia projektových aktivít začne založením permakultúrnej záhrady na pozemku školy. Na pozemku takisto vytvoríme exteriérovú učebňu, ktorá bude slúžiť na výučbu rôznych predmetov. Vysadená zeleň okrem svojich základných funkcií, ako sú zlepšenie ovzdušia, ochladzovanie prostredia, zadržiavanie vlahy, plní aj významnú spoločenskú a ozdravnú funkciu. Preto veríme, že naša záhrada a exteriérová učebňa budú miestom, kde sa všetci budú radi stretávať.  Na pozemku sa budú nachádzať aj bylinkové záhony, hmyzie domčeky, kŕmidlá
pre vtáky a zberné nádrže na dažďovú vodu, ktoré budú slúžiť na zavlažovanie záhrady.

Žiaci a učitelia budú môcť chodiť do školy na bicykloch, vytvoríme parkovacie miesta na bicykle, čím podporíme znižovanie uhlíkovej stopy. Na jeseň sa naša škola zapojí do výsadby stromčekov. Žiaci sa budú následne chodiť o vysadený les aj starať. Rovnako sa budú starať o lesné chodníčky a prikrmovanie zveri v spolupráci s miestnymi poľovníckymi združeniami.

Učitelia vytvoria pracovné listy s danou problematikou určené pre rôzne vekové kategórie –
pre materské, základné aj stredné školy.

Počas realizácie jednotlivých aktivít budeme spolupracovať s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Rožňave, so Správou Národného parku Slovenský kras, s organizáciou Permakultúra SK, so spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o. a s miestnymi farmármi a poľovníckymi združeniami.

Realizácia projektu je nastavená na dva roky, nepôjde však o jednorazové aktivity. Ich zameranie je totiž dlhodobé, teda presiahne trvanie projektu. Sme presvedčení, že sa nám podarí poukázať
na udržateľnosť takéhoto prístupu k životnému prostrediu a naplniť tak myšlienku projektu „To be green is evergreen“.

Pridaj komentár