Škola priateľská k deťom

Projekt „Škola priateľská k deťom“ je aktivita Detského fondu OSN pod skratkou UNICEF. Cieľom tohto programu je vytvoriť v školách prostredie, kde sa dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto, do ktorého chodí s radosťou a nie s plačom a strachom. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Dôležitými činiteľmi je účasť, rešpekt a zodpovednosť. Poukazuje na to, aké by malo byť fungovanie medzi pedagógmi a rodičmi na stredných školách. V tomto roku sa k nemu pripojí aj naša škola. Projekt bude prebiehať na škole po celý školský rok 2017/2018. Budeme sa snažiť splniť všetky kritériá, ktoré máme predpísané. Budeme informovať študentov a ich rodičov o programe Škola priateľská deťom. Vytvoríme nástenku venovanú právam detí a spolupráci s organizáciou UNICEF. Budeme zapájať školu do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF aspolupracovať s rodičmi študentmi, pedagógmi, a študentskou školskou radou.

Zámerom tohto projektu je povzbudenie vytvárania dobre fungujúcich komunít. Ako hlavná zložka by bolo sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa.

Detský fond OSN. Detský fond Spojených národov. Unicef. Je fond/organizácia vytvorený Organizáciou Spojených národov. Bol založený 11. decembra 1946 zameraný na pomoc deťom. UNICEF vznikol mandátom OSN, aby pomohol deťom po 2. svetovej vojne. V roku 1953 dal generálny tajomník OSN UNICEFU dlhodobý mandát na získavanie finančných prostriedkov z rozvinutých krajín na pomáhane deťom v rozvojových krajinách. 20. novembra 1959 prijalo Valné zhromaždenie OSN Deklaráciu práv dieťaťa, ktorá začína vetami: „ľudstvo je povinné poskytnúť dieťaťu to najlepšie, čo mu môže poskytnúť…
Všetky deti bez akejkoľvek výnimky majú nárok na tieto práva bez rozdielu alebo diskriminácie.“
Unicef už 70 rokov pomáha svojou existenciou chrániť a zlepšovať životy stoviek miliónov detí. Ich poslaním je prispievať k tomu aby mohli najviac ohrozené deti vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode a základné vzdelanie. Ochranu pred násilím a tiež naplniť v živote svoj potenciál a aj keď možno jednoduché ale predsa veľké sny.  V spolupráci s vládami a mimovládnymi organizáciami a ostatnými agentúrami OSN ochraňuje UNICEF práva detí. Poskytuje im služby, ktoré potrebujú na každodenné prežitie. Dodáva im lieky, oblečenie, jedlo. Publikuje údaje o stave detí a spracováva podklady pre rozhodnutia vlád jednotlivých krajín.
Centrála UNICEF-u sídli v New Yorku a pracuje prostredníctvom siedmich regionálnych a 126 územných kancelárií v 158 krajinách a oblastiach sveta. V roku 1993 sa aj
Slovensko zaradilo medzi krajiny, ktoré prijali Dohovor o právach dieťaťa. Zámerom Slovenského výboru pre UNICEF je podpora a dodržiavanie detských práv. Upozorňovanie na situáciu detí v iných krajinách, ale aj na Slovensku.

Je jedno či je dieťa rasy europoidnej, mongoloidnej alebo ekvatoriálnej rasy. Je to predsa len človek. Malý bezbranný človek, ktorý potrebuje ochranu. Potrebuje, aby sa o neho niekto staral, chránil ho. Dával mu lásku a opateru. Preto sa aj naša škola zapojila do tohto projektu. Chránime deti. Chránia ich pedagógovia, rodičia a študenti. Naša škola má v školskom poriadku zahrnuté práva detí. Musíme akceptovať ich názory, rešpektovať ich postoje. Usmerňovať ich, dodávať im istotu, zabraňovať strachu. Pomáhať im. Dodávať im radosť do života a do rozvoja poznatkov, ale aj ich všeobecného rozvoju.
Rešpekt, dôvera, istota. To sú slová, ktorými sa naša škola riadi. Dbáme na to aby sa naši študenti cítili v našej škole dobre. Preto organizujeme v spolupráci so študentskou radou aktivity ako je Halloween či rôzne plesy. Naši študenti spolupracujú so Slovenským Červeným krížom. U Tento rok bude naša nástenka na medziposchodí pri zborovni. Je to aj pre nás dobrá skúsenosť. Je to pre nás česť byť súčasťou tohto projektu. Budeme sa snažiť aby naše výsledky boli také, aké sa od nás očakávajú.

Ďalšie informácie, čo sa týkajú projektu a kontakt na UNICEF Slovensko nájdete na stránkach: https://www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom
https://www.unicef.sk/kontakty

https://lh3.googleusercontent.com/j9o6k9Ic6uX5hnYHRboedu197m3aTJqvVcDKOKnYbJERCHx7_jXqI-8Y6Kcg2YZzCQB9=s128
https://lh3.googleusercontent.com/dQ0E5ZxBSwOZdSdkaPokRJlfXn2_ttx31FKqPYRgwwZK8bpBkBWhd3jqJi4VLnSavDs9Rr4=s85
https://lh3.googleusercontent.com/lc2bOz_hh0WVPe9k8VpOSmHJRKAUkXvIavwaLvdYdHmmLrv3KO8CVvSlUzGpkJX5YMpSBA=s147
https://www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom
https://www.unicef.sk/kontakty
https://sk.wikipedia.org/wiki/Detsk%C3%BD_fond_OSN

Pridaj komentár