E-twinning

E-Twinning je súčasťou vzdelávacieho európskeho programu Erasmus+. Je to internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy. Zameriava sa na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. Učitelia, ktorí sa mimoriadne zapájajú do e-Twinningu, sú potom pozvaní na rôzne akcie, kde majú všetko hradené. Z našej školy sa projektu venuje napríklad aj pani profesorka Mgr. Zuzana Polónyová. Dňa 24.10.2019 sa zúčastnila jednej takejto akcie v Mandelieu vo Francúzku. Rozhodli sme sa jej preto položiť niekoľko otázok .

1.    Od kedy je naša škola zapojená do projektu?

Prvý pedagóg z našej školy bol zaregistrovaný do tohto projektu už v roku 2011.

2. Aké výhody predstavuje e-Twinning pre našu školu?

Všetky školy ktoré sú zapojené v eTwinningu, sú na európskej úrovni uznávané ako vzory v programe eTwinning a tvoria sieť vedúcich škôl, ktoré inšpirujú budúci vývoj tejto akcie, sú výrazne zviditeľnené na európskej úrovni a vo svojich propagačných a informačných materiáloch. Taktiež môžu vystavovať certifikát Škola eTwinning.

Naša škola má možnosť sa zapájať do špecializovaných programov profesionálneho rozvoja, vieme si vymieňať osvedčené postupy, spolupracovať a zúčastňovať sa na konkrétnych on-line aktivitách.

3.    Ktorý z projektov v rámci e-Twinningu, na ktorom ste pracovali bol pre Vás najzaujímavejší a prečo?

Projekt pod názvom Angličtina hrou. V tomto projekte sme spolupracovali so školami v Českej republike a Rumunska. Každá škola si pripravila vlastný súbor hier a aktivít, ktoré sme si vzájomne vymieňali. Touto zábavnou a modernou formou výučby sa študenti zdokonalili aj v komunikačných zručnostiach. Momentálne pracujeme na projekte s Tureckom, kde máme vzájomne prepojené viaceré predmety. To umožňuje našim študentom napríklad naučiť sa niečo nové o území očami tureckých študentov a naopak.  

4.    Používajú sa učebné materiály z e-Twinningu vo výučbe na našej škole ?

Zaujímavosťou na eTwinningu je práve to, že priamo študenti v spolupráci s učiteľmi vytvárajú materiály, ktoré používajú na hodinách.

5.    Realizovala naša škola projekty s inou partnerskou školou?

Naša škola je aj teraz zapojená vo viacerých  projektoch s inými partnerskými školami v Čechách, Poľsku, Portugalsku, Taliansku a Turecku.

6. Čo je TwinSpace ?

Je to miesto, priestor, kde sa skutočne odohráva čaro programu eTwinning, je to bezpečná platforma viditeľná len pre učiteľov zapojených do realizácie projektu. Do priestoru TwinSpace je možné pozvať aj študentov, aby sa mohli stretávať a spolupracovať s rovesníkmi z partnerských škôl.

7.    Ako často sa učitelia z rôznych krajín „stretávajú“ na on-line seminároch a aké sú výhody takýchto seminárov?

Frekvenciu stretávania si môže zvoliť každý učiteľ sám, podľa časovej voľnosti. Výhoda účasti na týchto seminároch je, že učiteľ získa veľa nových vedomostí a naučí sa používať nové technológie, nakoľko semináre prebiehajú aj formou vzdelávacích on-line webinárov.

8.    Aké témy sú najčastejšie v rámci e-Twinningu rozoberané?

Tém je strašne veľa a každý učiteľ si vie zvoliť z veľkého množstva možností, kde prepojí napríklad anglický jazyk s iným predmetom.

9.    Ako do projektu prispela naša škola?

Naša škola do projektu prispela tým, že sa do e-Twinningu zapojila a učitelia sa prihlasujú do projektov s inými školami.

10. Odporučili by ste e-Twinning aj iným školám ? Prečo?

Určite áno, tento projekt umožňuje spestriť formu výučby, robí ju zaujímavejšou ako pre učiteľa tak aj pre študentov.

Ďakujeme za rozhovor a veríme, že naša škola sa bude aj naďalej zapájať do takých zaujímavých projektov ako je E-Twinning.

Pridaj komentár