Škola eTwinning

eTwinning je súčasťou vzdelávacieho európskeho programu Erasmus+. Je to internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy. Zameriava sa na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl.

Do programu eTwinning je naša škola zapojená už od roku 2011. Momentálne sa v ňom angažuje jedenásť pedagógov nášho Gymnázia. Vďaka nim sme sa stali jednou z tridsiatich škôl na Slovensku, ktorej bol udelený certifikát Škola eTwinning 2020/21. S novým postavením v programe prichádzajú zmeny a naskytujú sa nám aj mnohé nové otázky. Aké výhody, novinky a náplň práce so sebou prináša certifikát eTwinning Škola nám v dnešnom interview ozrejmí Mgr. Zuzana Polónyová, ktorá je aktívnou členkou eTwinning tímu našej školy a ambasádorkou eTwinning na Slovensku.

Mapa eTwinning Škôl na Slovensku 2020/21

1/ Čo pre našu školu znamená titul Škola eTwinning?

Titul eTwinning škola je najvyššou métou, ktorú môže škola vrámci eTwinningu dosiahnuť. Je to ocenenie ako pre vedenie školy, tak aj pre celý školský kolektív za prácu na kvalitných eTwinning projektoch. Tento titul však zahŕňa aj fakt, že škola je vzorom v podpore profesijného rozvoja svojich zamestnancov, v oblasti e-bezpečnosti, vo využívaní IKT, v inovatívnych pedagogických prístupoch a v podpore kooperatívneho učenia sa žiakov aj učiteľov.

2/ V akom duchu by mal byť vedený každý eTwinning projekt?

Myslím, že pre každý úspešný eTwinning projekt by mala byť základným pojmom spolupráca. Ako učitelia v škole spolupracujeme ako tím pri plánovaní svojich aktivít v programe eTwinning a iných pedagogických aktivitách a delíme sa o svoje skúsenosti a postupy so svojimi kolegami v škole i mimo nej. Spolupracujeme na tvorbe akčného plánu eTwinning a používame ho na inovácie a zmeny v škole a mimo nej.

3/ Vrámci ocenenia eTwinning škola sú školy hodnotené v štyroch kritériách: /eTwinning & „eSafety“ v škole/ eTwinning & postupy výučby a učenia sa, medzipredmetová výučba a projektové vyučovanie/ eTwinning & profesijný rozvoj učiteľov/ eTwinning & rozvoj školy. Aké podmienky musí ale škola splniť, aby sa vôbec do tohto hodnotenia dostala?

Aby škola získala oprávnenie postúpiť do hodnotiaceho kola, musí byť registrovaná v eTwinningu minimálne dva roky a aspoň dvaja učitelia zo školy musia byť registrovaní a aktívni v posledných dvoch rokoch. Škola musí byť zapojená aspoň v jednom eTwinning projekte, ktorý získal národný certifikát kvality v posledných dvoch rokoch. V našom prípade sme získali európsky certifikát kvality za realizáciu projektu „The fairy tale town“ a národný certifikát kvality za projekt „Edible identities“.

Certifikát kvality eTwinning je udeľovaný učiteľom, ktorí realizujú dobré projekty v rámci programu eTwinning. Jeho získanie znamená, že projekt dosiahol určitú národnú úroveň.

4/ Akú úlohu zohrávajú študenti v školách eTwinning?

Študenti propagujú program eTwinning učiteľom a rodičom a fungujú ako aktéri i ako poskytovatelia spätnej väzby pri každej inovácii odohrávajúcej sa v pedagogike a využívaní technológií.

5/ Čo je misiou eTwinning Škôl ?

Našou hlavnou misiou je predovšetkým byť vzorom pre iné školy formou aktívnej podpory programu eTwinning a šírenia svojich úspechov čo najväčším množstvom prostriedkov. Školy eTwinning sú modelom. Inšpirujú a vedú iné školy k tomu, aby dosiahli rovnakej úrovne, akej sa podarilo dosiahnuť im. Týmto zabezpečujú dodržanie prísľubu zmeny vo vzdelávaní, aby podporili mladých ľudí, ktorých majú vo svojej starostlivosti v tom, aby sa stali lepšími ľuďmi, lepšími študentmi a lepšími a aktívnejšími občanmi.

6/ Ako sa zmenila pozícia našej školy v programe eTwinning po získaní titulu Škola eTwinning?

Od našej školy ako aj od všetkých ostatných škôl s titulom eTwinning škola sa očakáva vedúce postavenie vo svete programu eTwinning. Školy eTwinning si uvedomujú význam a uznávajú hodnoty programu eTwinning. V konečnom dôsledku ho integrujú do politiky školy, postupov a profesionálneho rozvoja.

7/ Máme titul, čo ďalej?

Našu cestu programom táto skutočnosť určite neukončuje. Titul eTwinning Škola patrí školám len určité obdobie- teda ho nemáme navždy. Titul sa udeľuje len na dva roky. Aby sme si ho udržali, musíme sa ďalej snažiť a vytvárať hodnotné a uznávané projekty.

8/ Čo pre Vás znamená skutočnosť, že titul Škola eTwinning patrí aj našej škole?

Získať certifikát Škola eTwinning znamená pustiť sa cestou rozvoja, po ktorej túžia všetky školy. Získanie certifikátu nie je súťaž, ale skôr začiatok procesu: Školy eTwinning nie sú „víťazmi“, ale šampiónmi, ktorí sa stanú vzormi pre iné školy zapojené do programu eTwinning. Vďaka programu eTwinning žiaci komunikujú so žiakmi z iných krajín, vymieňajú si navzájom vedomosti a učia sa používať rôzne IKT aplikácie. Všetky takto získané vedomosti vedia zužitkovať vo svojom ďalšom rozvoji.

Ďakujem za rozhovor a želám mnoho úspechov v rámci ďalších projektov programu eTwinning.

Pridaj komentár